Aktywni zawodowo

Aktywni zawodowo to nie tylko osoby będące zatrudnione na rynku pracy i podejmujące prace w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Do osób aktywnych zawodowo zaliczane są także jednostki bezrobotne, będące w wieku produkcyjnym (u mężczyzn od 18 do 64 roku życia; u kobiet od 18 do 59 roku życia).

Bezrobocie wśród pewnych grup zawodowych, nie wyklucza rosnącego popytu na wykwalifikowanych pracowników innych branż

Osoby aktywne zawodowo to także bezrobotni

Urząd Pracy w Polsce zalicza do bezrobotnych osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują żadnej pracy zarobkowej, jednak są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Poza tym nie odbywają one nauki w szkole w systemie dziennym oraz są zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania rejonowym Urzędzie Pracy. Osoby te spełniają także następujące warunki, do których zaliczane są:

  • ukończenie 18 lat,
  • wiek nie wyższy aniżeli 60 lat u kobiet; 65 u mężczyzn,
  • nieposiadanie prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej,
  • niepobieranie takich świadczeń, jak m. in.: zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, macierzyńskie, wychowawcze oraz inne,
  • nieposiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni przeznaczonej do użytkowania rolnego powyżej 2 ha,
  • dobry stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy co najmniej w niepełnym wymiarze godzin obowiązującym w wykonywanym zawodzie,
  • poza tym osoba nie przebywa w areszcie lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.

Do podstawowych wielkości określających grupę aktywnych zawodowo w społeczeństwie należą współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Pierwsza z nich określa liczbę aktywnych zawodowo pośród ludności danego państwa, druga zaś to udział pracujących w liczbie ludności.
Równowaga na rynku pracy jest możliwa tylko w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pracę zrównuje się z jej ofertą, rozumianą w tam przypadku jako liczbę osób przyjmujących propozycję pracy za płacę.
Natomiast nierównowaga na rynku pracy może zaistnieć w dwojaki sposób. W momencie gdy dochodzi do nadwyżki podaży na popytem, czego skutkiem jest bezrobocie lub w przypadku kiedy to popyt jest wyższy od podaży, czyli pracodawcy poszukują pracowników. Obecna sytuacja na rynku pracy wykazuje wpływ obu wyżej wymienionych faktorów. Istniejące bezrobocie wśród pewnych grup zawodowych, nie wyklucza rosnącego popytu na wykwalifikowanych pracowników w obecnie szybko rozwijających się branżach typu technoligia informacyjna, komunikacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*